หัวข้อข่าว : "ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ" (eMENSCR)

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 12:34 น. เข้าชม : 34)

"ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ" (eMENSCR) เข้าสู่ระบบ

เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ คลิกดูรายละเอียด

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนความมั่นคงแห่งชาติ

 

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ